Svartlidengruvan i framtiden

Kjin Schakt Svartlidengruvan idag

Framtiden

Underjordbrytning

Den fortsatta brytningen av malmen planeras ske i en underjordsgruva. Brytningsmetoden bedöms vara uppåtriktad skivpallsbrytning, en vanlig beprövad metod för småskalig brytning av vertikala malmer.

Metoden innebär att man från en underjordsort borrar rader av hål uppåt längs malmen. Därefter backar man och spränger ner skivor av malm mot öppet brytningsrum.

Det kan även bli aktuellt att utvidga dagbrottet inom området för bearbetningskoncession. Mängden malm som planeras brytas motsvarar nuvarande produktion. Inom anrikningsprocessen planeras inga större förändringar

Vägen dit

För att underjordsbrytning ska kunna komma till stånd krävs tillstånd enligt miljöbalken. Ansökningsarbetet pågår alltsedan 2008 och brukar beskrivas som en process där samråd med myndigheter, kommuner, särskilda berörda och allmänheten m.fl. sker i flera steg. Under processen upprättas även en miljökonsekvensbeskrivning för den planerade verksamheten.

När ansökningarna inlämnats till Miljödomstolen skickas de ut på remiss till berörda myndigheter, kommuner m.fl. för synpunkter och eventuella krav på kompletteringar. När kompletteringskraven uppfylls kungörs ansökan i dagspressen och allmänheten kan lämna synpunkter. När bolaget svarat på alla synpunkter bestäms datum för huvudförhandling i Miljödomstolen. Huvudförhandlingen är offentlig och miljödom meddelas i regel inom ett par månader efter huvudförhandlingen.