Miljö

Kjin Schakt miljö

Hänsyn till miljö

Svartlidengruvan är belägen i närheten av avrinningsområden för vattendragen i Paubäcken och Öreälven. Den sistnämnda är utpekat riksintresse för naturvård friluftsliv och i Paubäcken finns ett område med riksintresse för kulturmiljö. Detta område har även utsetts till att vara av riksintresse för mineraler.

Området omfattar även flyttleder för renar. Hänsyn till rennäringsens intressen tas genom årliga samrådsmöten. Det bedrivs såväl älgjakt som jakt på småvilt och fågel i närområdet till gruvan. I nedströms liggande vattendrag finns fiskevatten som förvaltas av olika fiskevårdsområden.

Dragon Mining strävar efter att göra så liten skada på miljön som möjligt. Utsläpp och störningar från verksamheten kontrolleras genom provtagning och mätning, bl.a. sker provtagning av vatten i ett antal punkter i vattendragen runt om gruvområdet. Mätningar redovisas fortlöpande till länsstyrelsen, dels genom kvartalsredovisningar dels i den årliga miljörapporten. Efter att gruvdriften upphört kommer ett återställningsarbeten av området att genomföras.

Entreprenörer

En del av det arbete som sker från brytning till guldtacka utförs av entreprenörer. Sprängning, losstagning, transport och krossning är sådana delar i produktionen. Ett litet gruvföretag är beroende av att kunniga entreprenörer och leverantörer finns i trakten och att goda relationer upprätthålls. Dragon Mining strävar efter att i största möjliga utsträckning gynna bygdens företag och har även detta som en komponent i sin inköpspolicy.

Betydelsen för bygden

Etableringen av Svartlidengruvan har inneburet ett uppsving för Pauträsk och för arbetsmarknaden i regionen. Gruvan har givit jobb till omkring 100 personer i trakten. Dessutom har det skapats ett antal arbetstillfällen för de lokala entreprenörerna. Förutsättningarna för traktens åkerier, byggfirmor, tjänsteföretag och butiker har avsevärt förbättrats som en följd av den tillväxt som Svartlidengruvan medfört.